Search again

Found: 1,175  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล /
Author
พระวิชิต ธมฺมชิโต.
Published
เครือข่ายพุทธิกา,
Call Number
BQ4570.M4 พ388 2561
Location
Central Library

image
การดูแลสุขภาพคนทำงานนอกระบบสำหรับพยาบาลชุมชน /
Author
วิจิตรา เสนา.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT98 ว528 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย /
Author
กุลนภา ฟู่เจริญ kku-ams.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QY400 ก726ร 2561
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจทางอณูชีววิทยา สำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส /
Author
นิชา เจริญศรี.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR201.V55 น561 2561
Location
Central Library

image
การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม /
Author
สยาม อรุณศรีมรกต.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD194.7 ส319 2561
Location
Central Library

image
การตรวจวัดความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากพืช /
Author
ประสาร สวัสดิ์ซิตัง.
Published
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,
Call Number
QK861 ป411 2561
Location
Central Library

image
การตรวจวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของราคาในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบนผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆในแพ็กเกจสำหรับการคำนวณ /
Author
พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ125 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบสารทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำต้มอ้อยดำใบเตยที่เตรียมในรูปแบบเครื่องดื่ม /
Author
สิริวิภา สุวภาพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงานและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ959
Location
Central Library

image
การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia /
Author
ชนิสา โชติพานิช,
Published
ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์,
Call Number
RC337 ก451 2561,WN206 ก451 2561
Location
Medical Library
Nursing Library

image
การตลาดทางตรง = Direct marketing /
Author
บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ kku-b.
Published
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5415.126 บ259 2561
Location
Central Library

image
การตลาดเชิงสัมพันธ์: แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย = Relationship marketing: basic concepts for research /
Author
สมบัติ ธำรงสินถาวร.
Published
สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
HF5415.55 ส254 2561
Location
Central Library

image
การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบวงจรพื้นฐานต่อการคัดเลือกเมล็ดสีส้มเพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดข้าวเหนียว /
Author
วทัญญู ขามเกาะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1061
Location
Central Library

image
การติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณริมน้ำในลุ่มน้ำชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซท /
Author
สุพรรณี ปลัดศรีช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1365
Location
Central Library

image
การถอดสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The decoding symbols in architecture of the institution of education in Northeastern Region (Isan) /
Author
นิธิ ลิศนันท์.
Published
สาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา],
Call Number
NA6605 น612 2561
Location
Architecture Library

image
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะทนเค็มในข้าวนาสวนพันธุ์ LLR012 /
Author
จริยา แสงหาชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1027
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles