Search again

Found: 287  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพิ่มปริมาณโคลนในหลอดทดลองและประเมินความเที่ยงตรงทางพันธุกรรมของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)/
Author
เสกสรร มะเดื่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ386
Location
Central Library

image
การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่น้ำผลไม้/
Author
วรางคณางค์ อัมพรพรรดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ385
Location
Central Library

image
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
เพชรี วิชากุล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS พ879ก 2561
Location
Medical Library

image

image
การใช้พืชชอบเกลือในการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม = The use of halophyte species for textile-wastewater and effluent treatment /
Author
ชัชวาล สิงหกันต์.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
Call Number
TD192.75 ช358 2561
Location
Central Library

image
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary care /
Author
พิสนธิ์ จงตระกูล.
Published
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RM300 พ772 2561
Location
Nursing Library

image
การใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ = Application of basic statistics in pharmaceutical science research /
Author
อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา Kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS122 อ664 2561
Location
Central Library

image
กำเนิดพุทธะ /
Author
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
Published
อมรินทร์พริ้นติ้ง,
Call Number
BQ4138.T5 พ418น 2561
Location
Central Library

image
กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The origin and evolution of fresh market and petty traders in the Northeast of Thailand /
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต Kku-hs.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HF5475.T52N65 ส881 2561
Location
Central Library

image
ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริการ พ.ศ. 2361-2561 : Ggreat and good friends historic gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America 1818-2018 /
Author
เมอร์เรียน, เทรเวอร์.
Published
อินเตอร์เนชันแนลคัลเจอรัลโปรโมชัน,
Call Number
DS575.5.U6 ม817 2561
Location
Central Library

image

image
ครบเครื่องเรื่องเสียว(เนื้อ)ฟัน /
Author
สิทธิชัย วนจันทรรักษ์.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WU220 ส722ค 2561
Location
Dentistry Library

image
ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กรรณิกา นามหย่อง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก172ว 2561
Location
Medical Library

image
ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ป163ค 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles