Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวัดความหนาของเนื้อเยื่อด้านชิดริมฝีปากบริเวณฟันหน้าและด้านเพดานบริเวณหลังฟันในขากรรไกรบนโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตอร์โทโมกราฟฟี /
Author
ธัญวรัตน์ ยามสุข.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU ธ469 2561
Location
Dentistry Library

image
การวัดค่าไฟเบอร์อ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา /
Author
อาทิตย์ ภูผาผุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1037
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์การจับคู่ของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรมแบบคู่โดยใช้เทคนิคเคมีน /
Author
นลัทพร โอษฐิเวช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1020
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ทางปี่ใน เพลงกราวใน 2 ชั้น ในเพลงชุดโหมโรงเย็น ฉบับรวมเครื่อง กรมศิลปากร /
Author
นราธร ยืนยั่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1090
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณและรูปแบบดีเอ็นเอจากคราบเลือดบนผ้าชนิดต่างๆ /
Author
ปวีณา ชฎาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป492ก 2561
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นป่าภูเขียว-น้ำหนาว /
Author
อุราวรรณ จันทร์เกษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G อ855 2561
Location
Central Library

image
การศึกษาการเร่ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ: กรณีศึกษาหมู่บ้านงูจงอางจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุชาดา วัฏิสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1311
Location
Central Library

image
การศึกษาการใช้พลังงานในโรงงานและอาคารนอกข่ายโรงงานและอาคารควบคุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
Author
รุจพันธุ์ พ่อลิละ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ร653 2561
Location
Engineering Library

image
การศึกษาการใช้สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐ /
Author
สถาพร คุระนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ962
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในแนวคิดการสืบเสาะความรู้ในบริบทเรื่่องร้านอาหารลอยน้ำ /
Author
ขวัญชนก ธีระสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ข261 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกระแสจราจรบนถนนสายหลักในเขตเมือง /
Author
ต่อตระกูล ทรัพย์สิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ969
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับรูปแบบม่านตาในกลุ่มประชากรจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ชวัลกร เสนสนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1064
Location
Central Library

image
การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
สุรียาวรรณ จันสด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ส876 2561
Location
Central Library

image
การศึกษาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย /
Author
ธนัชชา ธวัชชัยดำรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ199 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความเหมาะสมของแผนการผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อธิจิต วรแสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ145 2561
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles