Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด /
Author
รัฐพล สุขสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ร356 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
Author
อรทัย สันติเมทนีดล.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ324พ 2561,วพ1363
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนรู้สำหรับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
พัชราภรณ์ รูปต่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ518ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ชัยวัฒน์ ทองหล่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ช432ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น /
Author
ณัฐพงษ์ วัฒนบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ339ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการรู้สื่อและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ /
Author
ณภัส ศรีชมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ณ161พ 2561
Location
Central Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการรู้สื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย /
Author
ณัฐิดา วงษ์ประสิทธิพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ณ379 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโมบายแอพพลิเคชั่นตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
ธนบรรณ ขวัญมั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ธ144 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การอ่านภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R /
Author
สายรุ้ง กิมยงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส661 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยากับชุมชนเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) /
Author
เกศกนก เรือนทิพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ก772 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาอัลกอริทึมการตรวจจับสีของสัญญาณไฟจราจรด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด /
Author
พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1021
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาแนวทางบริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของโรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์จิรา วาจามั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1238,RC จ261 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤตโดยใช้ CURN Model /
Author
กฤติยาณี ปะนัตถานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1273,RJ ก277ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบจำลองการทำนายความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย /
Author
นฏกร อิตุพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG น149 2561
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบจำลองคุณค่าแห่งตราสินค้าจากมุมมองของนักท่องเที่ยวสำหรับงานเทศกาลทางวัฒนธรรม : กรณีงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย /
Author
นวทิวา สีหานาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS น294 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles