Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5S ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับสื่อเสมือนจริงด้วยแอพพลิเคชั่นออรัสม่า รายวิชาอาเซียนศึกษา ของนักเรียนพาณิชยกรรม ระดับประกาศนีย...
Author
จุฑามาศ พุทธาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H จ628 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง รายวิชา ส16101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ศิริพร ศรีภูทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ศ463ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
สุกัญญา จำปาแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ส739 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายวิชา 000101 มนุษย์กับสังคมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับสื่อออนไลน...
Author
พันทิวา ทับภูมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1094
Location
Central Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เคมีอินทรีย์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับหมวกความคิด 6 ใบ /
Author
นวิยา เนาว์แก้งใหม่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD น352 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ รายวิชา 000101 มนุษย์กับสังคมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อออ...
Author
พันทิวา ทับภูมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0116
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด /
Author
วสิตา นีระพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ว361 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการสะท้อนตนเอง /
Author
พิชัย ปัญญาสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1159
Location
Central Library

image
การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สมรรถนะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมท่งกลาง เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
พรศิริ อุทัยวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0245,LB พ282ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบัติเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
สุวรรณา ใจกล้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0262,LB ส873พ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาตัวบ่งชี้และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
กรุณา ศรีแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก268พ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา /
Author
ปิยากร ขันช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป622ร 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับการใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study Technigues) ในรายวิชา ส 21103 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศ...
Author
ดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0126,วพ1167
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการอ่านเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนแบบโฟนิกส์ /
Author
อภิลักขณี อนันเต่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE อ262 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
โพทอง พงสงคาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ967ก 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles