Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและคุณภาพน้ำประปาในตำบลห้วยยายจิ๋วจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนวัฒ เมาเม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1281
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินประสิทธิภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งภายหลังการเสริมโปรตีนไหมร่วมกับคอเลสเตอรอลโหลดไซโคเดรกซ์ตริน ในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ /
Author
ฤทัยพร ราชมัคร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1006
Location
Central Library

image
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากผักขี้หูด /
Author
ปนัดดา ยงประเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ป161ก 2561
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูล /
Author
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1230
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำรอยแตกของหินพื้นที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี /
Author
ศิริพร ศรีภูธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1044
Location
Central Library

image
การประเมินสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินลมหอบด้วยวิธีการวัดคลื่นเฉือน /
Author
ภควัต ศรีวังพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ116ก 2561
Location
Central Library

image
การประเมินเสถียรภาพและการออกแบบการค้ำยันของลาดบริเวณทางระบายน้ำล้น เขื่อนโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ /
Author
นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1080
Location
Central Library

image
การปรับปรุง Air Chamber ของเครื่องแช่แข็งกุ้ง /
Author
ชัญญา อุไรจารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช362ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสกลนครให้ต้านทานต่อโรคไหม้โดยวิธีผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก /
Author
นวพร ศรีจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น297ก 2561
Location
Central Library

image
การปรับปรุงรูปแบบการจำแนกคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยประยุกต์ใช้วิธีการคำนวณแบบอ่อน /
Author
คมเดช เผือดผุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ค147ก 2561
Location
Central Library

image
การปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุออกไซด์เดลาฟอสไซท์ CuCrO2 โดยการเติม Sb /
Author
จุฑารัตน์ ยนต์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ971
Location
Central Library

image
การป้องกันการดูดซึมความชื้นและน้ำของอิฐมวลเบา /
Author
อาณัฐพงษ์ ภาระหัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ617 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางก้อนถ้วย /
Author
บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP บ743 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การผลิตน้ำมันชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน /
Author
ณัฐหทัย ธีรเมธาวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ994
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles