Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การทำลายไข่พยาธิใบไม้ตับในสิ่งปฏิกูลด้วยแสงอาทิตย์ /
Author
พัชรีญา ใจภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH416
Location
Public Health Library

image
การทำแผนที่พื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุและผลสืบเนื่องของการปลูกยางพาราต่อการแตกกระจายของผืนป่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทย /
Author
วาสนา พุฒกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว491ก 2561
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเนื้อมะละกอสุก /
Author
ชยานันต์ เหรียญปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ998
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติโดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1362
Location
Central Library

image

image
การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลานิลโดยใช้ระบบบำบัดแบบตัวกรองชีวภาพเพื่อนำมาใช้ซ้ำในการเลี้ยงปลาระบบปิด /
Author
ประพฤทธิ์ ถิ่นปรุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ977
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยโดยระบบถังกรองไร้อากาศ /
Author
สุธาริณี สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1248,WA ส784 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบูรณาการระหว่างองค์กรรัฐ ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วรนุช จันทะบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1110
Location
Central Library

image
การประกอบสร้างความเป็นแสกในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
วงศกร บุญเกิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1218
Location
Central Library

image
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 (GP) /
Author
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1003
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีผสมผสานระบบอาณานิคมมดในการจัดเส้นทางการส่งสินค้า : กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่มวีดริ้งค์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ /
Author
ชรัณยภัทร์ วรางกูลพิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ช211 2561
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากข้าวโพดหวาน (Zea mays saccharata) สำหรับการศึกษาทางวิทยาเซลล์และโครงสร้างเนื้อเยื่อของพืชดอก /
Author
รุจิรา ทองศรีสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ946
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนเหล็กออกไซด์ในการตรวจพิสูจน์การขูดลบร่องรอยเลขหมายรถยนต์ /
Author
ศิริวัฒนา อุ่นผาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ990
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคเพื่อประเมินการจัดการจราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 /
Author
สุเมธ มาเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1000
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles