Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาสรีรวิทยาภายใต้สภาวะเครียดอุณหภูมิสูงของข้าวพันธุ์ต่างๆในระยะก่อนการงอก ระยะกล้า และระยะดอกบาน /
Author
วรรณธิดา บริบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1031
Location
Central Library

image
การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
วรรณพร ประจันตะเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว253ก 2561
Location
Medical Library

image
การศึกษาอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อแปลงที่ดินตามแนวคิด Green plot ratio : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ปัณณิกา กระจายกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ป525 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาเตาเผาแบบไซโคลนโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /
Author
มานิตา ผสมประโยชน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1040
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยอาศัยลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
พิมพ์ผกา อินทะรส.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ717ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาแบบ Interrup time series ให้ผลการประเมิณผลกระทบที่ดีกว่าการศึกษา แบบก่อน-หลังหรือไม่ /
Author
ปิยนันท์ สุภรัตนกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH415
Location
Public Health Library

image
การศึกษาและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.) /
Author
ณัฐพล โสกุดเลาะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ951
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากหญ้าเนเปียร์ /
Author
ก่อ ทวีเงิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1008
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาในห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบการทนแรงเฉือนของสายยึดติด 2 ระบบในการบูรณะเนื้อฟันน้ำนมเปลี่ยนสีภายหลังการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ /
Author
ปณวัตร์ ชาวโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1084
Location
Central Library

image
การศึกษาในห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบการทนแรงเฉือนของสารยึดติด 2 ระบบในการบูรณะฟันน้ำนมเปลี่ยนสีภายหลังการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ /
Author
ปณวัตร์ ชาวโยธา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU ป146 2561
Location
Dentistry Library

image
การสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านการใช้ทุนของคนไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม /
Author
ณัฐวรรธ อุไรอำไพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1209
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์และการจำแนกคุณลักษณะของแบเรียมเฟอร์ไรท์ที่เจือด้วยอลูมิเนียมและโคบอลต์ /
Author
วัฒนศักดิ์ ศรีศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1071
Location
Central Library
Engineering Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง การจำแนกสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบอุปนัย /
Author
ฐิตาภรณ์ อินทร์งาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ฐ329ก 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อที่มีการระบายอากาศด้วยวิธีกลโดยใช้เทคนิคการจำลอง /
Author
กรรนิกา คงสถิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ก172ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาค่าการทำงานที่เหมาะสมของการควบคุมแบบหลายตัวแปร:การประยุกต์ใช้ระบบSCADAสำหรับถังหมุนอบแห้งชนิดไหลสวนทาง /
Author
อนุวิทย์ สนศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1339
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles