Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาคำถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
มนูศักดิ์ ยางขัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม178 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนให้ความสำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดในโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ตีบจันทร์ สีละนุวงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0142,วพ1196
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติ /
Author
วัชรินทร์ ใจเดียว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว386 2561
Location
Engineering Library

image
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม รายวิชาเพิ่มเติม ส 20203 อาเซียนศึกษา 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร /
Author
สาโรช คุ้มครอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ส684 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา (SSCS) /
Author
ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท466 2561,วพEd0201
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาทางไฟฟ้าเคมีของสังกะสีแอโนดที่มีจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุเชื่อมประสาน /
Author
วิมลวรรณ พลรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ948
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาบทบาทผ้าซิ่นในวิถีชีวิตชาวลาวเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง "ซิ่นกับแม่หญิงลาว" /
Author
พยุงศักดิ์ วันอุดม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1233
Location
Central Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพขอนอนลิเนียร์ออโตรีเกรสซีฟอัลกอริทึม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบทำนายสินค้าคงคลัง /
Author
ปฏิญญา แต้อารักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ996
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพผลของตำรับยาไทย WP255/2 ในแผลเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: การศึกษานำร่อง /
Author
รสมน เพ็งสิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1018
Location
Central Library

image
การศึกษาปัจจัยการอัดเมล็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกยูคาลิปตัสที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรม /
Author
พศวัศร สันชุมภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1079
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกะเทาะเมล็ดมะกอกเอกมหาชัย /
Author
วิริยา ส่วยลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ979
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาฤทธิ์ปกป้องรังสียูวีบีของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงในเซลล์เคอราติโนไซต์ /
Author
สัมฤทธิ์ สุคนธศีลกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1045
Location
Central Library

image
การศึกษาลักษณะการเผาไหม้ในเตาเผาแบบไซโคลน /
Author
สุเผ่าพิชญ์ พันโภคา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1032
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติแม่เหล็กในวัสดุซีเมนต์คอมโพสิต /
Author
ณัฐพงษ์ เชื้อวังคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ณ339 2561
Location
Central Library

image
การศึกษาสมรรถนะในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
เยาวลักษณ์ ชาญรบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ย547ส 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles