Search again

Found: 51  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกระจายตัวของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ด้วยโปรแกรมออริจิน : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ /
Author
ทยาวิชญ์ สร่างนิทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ963
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของราคาในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบนผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆในแพ็กเกจสำหรับการคำนวณ /
Author
พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ125 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลานิลโดยใช้ระบบบำบัดแบบตัวกรองชีวภาพเพื่อนำมาใช้ซ้ำในการเลี้ยงปลาระบบปิด /
Author
ประพฤทธิ์ ถิ่นปรุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ977
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคเพื่อประเมินการจัดการจราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 /
Author
สุเมธ มาเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1000
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุง Air Chamber ของเครื่องแช่แข็งกุ้ง /
Author
ชัญญา อุไรจารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช362ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตน้ำมันชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์โดยเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน /
Author
ณัฐหทัย ธีรเมธาวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ994
Location
Central Library
Engineering Library

image
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากน้ำมันใช้แล้วด้วยวิธีการกลั่น /
Author
ธนายุทธ สังข์อินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ985
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด /
Author
รัฐพล สุขสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ร356 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาอัลกอริทึมการตรวจจับสีของสัญญาณไฟจราจรด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิด /
Author
พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1021
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาแผนที่ศักยภาพน้ำท่วมโดยใช้ Fuzzy logis เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลุ่มน้ำพอง /
Author
สาธิต ภูผิวคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1086
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดด้ายสต๊อกโดยใช้แนวคิด DMIAIC ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป /
Author
สุพจน์ ศรณรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ987
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยกุมารเวช กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง /
Author
นฤทัย สนิทชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1077
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดเวลามาตรฐานในกระบวนการบรรจุขนมปัง เค้ก และโดนัท โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี่ /
Author
ชาลี ไพโรจน์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ช527 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวัดค่าไฟเบอร์อ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา /
Author
อาทิตย์ ภูผาผุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1037
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles