Search again

Found: 55  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การป้องกันการดูดซึมความชื้นและน้ำของอิฐมวลเบา /
Author
อาณัฐพงษ์ ภาระหัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ617 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อแปลงที่ดินตามแนวคิด Green plot ratio : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ปัณณิกา กระจายกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ป525 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบของที่ระลึกจากกระดาษด้วยแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ฮาซัน กันติชล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ฮ274 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นด้วยแนวคิดผีตาโขนใหญ่สำฟหรับอำเภอด่ายซ้าย จังหวัดเลย /
Author
ธัญชนก ธนะสูตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ445 2561
Location
Architecture Library

image
การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าที่ระลึกจังหวัดขอนแก่น /
Author
พรชนก ปลัดกอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ229ก 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่พักอาศัยจากกกย้อมสีธรรมชาติ /
Author
เมธาวี วรรณภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ม735ก 2561
Location
Architecture Library

image
การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องประกอบการแต่งกายจากของเหลือใช้ในกระบวนการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า หนองหญ้าปล้อง ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
พีรดนย์ ก้อนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ791 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์สีจากการรับรู้ของคนไทยสำหรับเด็ก /
Author
นวกานต์ ถีนานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND น291 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบเครื่องประดับสตรีร่วมสมัยจากแรงบันดาลใจสำริดบ้านเชียงด้วยเทคโนโลยีสามมิติ /
Author
นิติ นิมะลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น581 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การออกแบบและพัฒนาผ้าขิดย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบร่วมสมัยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กรณีศึกษาบ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร /
Author
กนกกานต์ ยงยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก124 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การเพิ่มคุณสมบัติด้านการป้องกันความร้อนของบล็อกนาโนคอนกรีตด้วยการเพิ่มวัสดุทางเลือก /
Author
พิพัฒน์พงศ์ ภูมิกอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH พ699 2561
Location
Architecture Library

image
ความชื้นในสิมญวน จังหวัดนครพนม /
Author
มาณพ ต้นเคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ม427 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
ความหมายภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสกลนคร /
Author
อนุวัฒน์ การถัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ223ค 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
ความหลากหลายของการสืบสานเรือนพื้นถิ่นในภาคอีสานของประเทศไทย /
Author
ธนิศร์ เสถียรนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ265ค 2561,วพ1432
Location
Central Library
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดอุดรธานี /
Author
อัมฤทธิ์ ท้าวมะลิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR26 2561
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles