Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของเกษตรกรเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลทับถุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี /
Author
จุฑามาศ ไทยใจดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH414
Location
Public Health Library

image
การทำลายไข่พยาธิใบไม้ตับในสิ่งปฏิกูลด้วยแสงอาทิตย์ /
Author
พัชรีญา ใจภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH416
Location
Public Health Library

image

image
การบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยโดยระบบถังกรองไร้อากาศ /
Author
สุธาริณี สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1248,WA ส784 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและคุณภาพน้ำประปาในตำบลห้วยยายจิ๋วจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนวัฒ เมาเม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1281
Location
Central Library
Public Health Library

image
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางก้อนถ้วย /
Author
บูรณา นวพิพัฒน์พงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP บ743 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อุดม พงษ์พิละ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1239,WP อ785 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การศึกษาแบบ Interrup time series ให้ผลการประเมิณผลกระทบที่ดีกว่าการศึกษา แบบก่อน-หลังหรือไม่ /
Author
ปิยนันท์ สุภรัตนกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH415
Location
Public Health Library

image
การเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับความร้อนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ทิวากรณ์ ราชูธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1320
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุก สาเหตุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนต์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี /
Author
สรศักดิ์ ตันทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1347,WA ส342 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมลิออยโดสิส จังหวัดอุบลราชธานี/
Author
ภาสินี ม่วงใจเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ PH375
Location
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับระดับฮีโมโกบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ380
Location
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของผู้กำหนดอาหารและบริโภคปลาดิบของสมาชิกในครัวเรือน ตำบลสะแก จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ศักดิ์ชัย ศรีกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ PH373
Location
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขศาลาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโซน4จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นิศมา ภูมิชิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1278
Location
Central Library
Public Health Library

image
คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุดรธานี /
Author
คมกริช ถานทองดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1348,WA ค145 2561
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles