Search again

Found: 237  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา /
Author
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
Published
สำนัก,
Call Number
LA1221 ร418 2560
Location
Education Library

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ /
Author
ทิศนา แขมมณี.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB2832.4.T5 ท512 2560
Location
Education Library

image
250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ /
Author
แอชบรุก, เพกกี.
Published
นานมีบุ๊คส์,
Call Number
LB1139.5.S35 อ939 2560
Location
Central Library
Education Library

image
8 ขุนพลของฮิตเลอร์ /
Author
ศนิโรจน์ ธรรมยศ.
Published
ยิปซี กรุ๊ป,
Call Number
DD243 ศ125 2560
Location
Education Library

image
All-in-one English ภาษาอังกฤษครบ /
Author
อภิญญา ธโนปจัย.
Call Number
PE1112 อ253 2560
Location
Education Library

image
Biology ชีววิทยา /
Author
ศุภณัฐ ไพโรหกุล.
Published
แอคทีฟ พริ้นท์,
Call Number
QH308.2 ศ686 2560
Location
Central Library
Education Library

image
Level up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง /
Author
มยองจา, ฮอ.
Published
ภาษาและวัฒนธรรม,
Call Number
PL535 ม185 2560
Location
Education Library

image
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) /
Author
นเรศ สุรสิทธิ์.
Published
พี.เอส.เพรส,
Call Number
PE1128 น266ส 2560
Location
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
รุ่งอรุณ นนทะโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ร649 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เพ็ญนิภา ทองโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ887ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครูการศึกษานอกระบบ: กรณีศึกษาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิตยา เรืองสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL น578 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 /
Author
วัชรา เล่าเรียนดี.
Published
เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด,
Call Number
LB1060 ว384 2560
Location
Education Library

image
กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 /
Author
กฤต สุวรรณพรหม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก273ก 2560
Location
Education Library

image
การคิดเชิงความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
ณัฐิกา ชาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ณ379ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ศรีประภา บุญหล่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ศ223 2560,วพ1430
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles