Search again

Found: 401  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการองค์กรชุมชน /
Author
ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล.
Published
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,
Call Number
HN700.55 ณ319 2561
Location
Central Library

image
การฉายรังสีอาหาร = Food irradiation /
Author
พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์.
Published
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภขนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
TP371.8 พ239 2561
Location
Nong Khai Campus Library
Central Library

image
การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน /
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Location
Nursing Library

image
การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในอาหาร /
Author
ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
Published
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TP248.S7 ป466 2561
Location
Central Library

image
การดูแลทางสูติศาสตร์สมัยใหม่ = Modern obstetric care /
Published
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
WQ100 ก451ด 2561
Location
Medical Library

image
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย /
Author
กุลนภา ฟู่เจริญ kku-ams.
Published
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QY400 ก726ร 2561
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม /
Author
สยาม อรุณศรีมรกต.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TD194.7 ส319 2561
Location
Central Library

image
การตรวจวัดความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากพืช /
Author
ประสาร สวัสดิ์ซิตัง.
Published
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,
Call Number
QK861 ป411 2561
Location
Central Library

image
การตรวจวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของราคาในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบนผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆในแพ็กเกจสำหรับการคำนวณ /
Author
พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ125 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตลาดทางตรง = Direct marketing /
Author
บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ kku-b.
Published
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5415.126 บ259 2561
Location
Central Library

image
การตลาดเชิงสัมพันธ์: แนวคิดพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย = Relationship marketing: basic concepts for research /
Author
สมบัติ ธำรงสินถาวร.
Published
สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
HF5415.55 ส254 2561
Location
Central Library

image
การถ่ายภาพดิจิทัล = Digital photography /
Author
เอกนฤน บางท่าไม้.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
TR267 อ876 2561
Location
Central Library

image
การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศชาวไทย : โครงการวิจัย = Pragmatic transfer in the speech act of complaints by Thai JFL learners /
Author
คุณัชญ์ สมชนะกิจ.
Published
สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
Call Number
PL ค632 2561
Location
Central Library

image
การบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนต์: การปลดปล่อยและวินิจฉัย = Active and intelligent packaging: release and diagnostic /
Author
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล.
Published
โครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
TS195 ภ434 2561
Location
Central Library

image
การบริการอาชีวอนามัยและประเด็นอาชีวเวชศาสตร์ที่สำคัญ /
Author
เนสินี ไชยเอีย.
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
WA400 น798 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles