Search again

Found: 504  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Author
มัณฑิตา ประสมศรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ม337 2557
Location
Central Library

image
แผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบประจำอาคาร : สำนักวิทยบริการ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักวิทยบริการ. ภารกิจด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
มข.12/10-132 2557
Location
Central Library

image
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ /
Published
ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ,
Call Number
G8027.T54 ผ932 2557
Location
Central Library

image
แมลงคุ้มครองของประเทศไทย /
Published
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
Call Number
QL556.T5 ม885 2557
Location
Central Library

image

image
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 2556 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย
Published
บัณฑิต,
Call Number
มข.10/07-19
Location
Central Library

image
โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง /
Author
เอมอร ศรีอริยานุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL อ911 2557
Location
Central Library

image

image
โจนาสกับผู้ให้ = The giver /
Author
เลาว์รี, โลอิส.
Published
แพรวเยาวชน,
Call Number
นว. ล831 2557
Location
Central Library

image
โปรตีนและโปรติโอมิคส์เพื่อปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ /
Author
ศิริพร ปรุงวิทยา.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP551 ศ463 2557
Location
Central Library

image
โรคอหิวาต์สัตว์ปีก /
Author
ณัฐวุฒิ สถิตเมธี.
Published
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF995.6.C4 ณ361 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
โลกใต้ดิน : สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างใน /
Author
ฟริท, อเล็กซ์.
Published
นานมีบุ๊คส์,
Call Number
PZ90.T5 ฟ135 2557
Location
Education Library

image
โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA-ASEAN Comperhensive investment agreement) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) /
Author
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์.
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา,
Call Number
HG5740.8 ก152 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles