Search again

Found: 504  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาการให้ผลย้อนกลับที่มีผลต่อความสามารถในทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
วีระศักดิ์ สุทธิประภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Location
Central Library
Education Library

image

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียบ่งชี้ต่อการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์จากน้ำในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ /
Author
ศิริญญา เวฬุวะณารักษ์ สำเภา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ศ452 2557
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเกม /
Author
ถาง, จื่อเยี๋ยน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ถ316 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสอนแบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาส...
Author
สุวรรณี สุนธงศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ส875 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดพหุปัญญา /
Author
อนิสรา บุญสด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ179 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน /
Author
ซ่อง,ไวไว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ซ114 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการใช้วิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกช์ (MIA) ร่วมกับเทคนิคการอ่าน KWL plus /
Author
ชุติมา ป่าสณท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ช617ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการย่อยสลายไมโครซิสตินโดยแบคทีเรียน้ำจืด /
Author
ยุพิน ภูจอมใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ย421 2557
Location
Central Library

image
การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยใช้โปรแกรม SMS /
Author
สุรินทรา แก้วละมุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส861 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลการพัฒนาความคิดและผลงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมศิปะกระดาษสร้างสรรค์ของผู้เรียนระหว่าง 10-12 ปี โดยใช้แนวคิดสังคมอุดมฮัก (GCK4S) /
Author
ชลธาร เต็งเจริญกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ช223 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม /
Author
เดือนเพ็ญ ตุ่นคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ด935 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลด้วยวิธีการจุ่มร้อน /
Author
ลลิตา เพียราษฎร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TN ล145 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = Etiologic study of major complications in adolescent and adult thalassemia patients in Northeast...
Author
ณัฐติยา เตียวตระกูล.
Published
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ329ก [2557?]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles