Search again

Found: 504  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาบริการสุขภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /
Author
ศุภกฤต สุริโย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ675 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/
Author
ชลิตตา ภูจริต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช252 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากข้าวโพดหวานลูกผสมฝักเล็ก /
Author
กฤติยาณี จันทร์หนู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก277 2557
Location
Central Library

image

image
การพัฒนามโนมติเรื่อง เครื่องวัดไฟฟ้าและแรงกระทำของสนามแม่เหล็กที่มีต่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธี ทำนาย-สังเกต-อธิบาย /
Author
พิชญา แสยเยีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ639 2557
Location
Education Library

image
การพัฒนาระบบ E-learning ตามมาตรฐาน CMMI /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ588
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
พิไลพรรณ จันทประสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ738 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
กิตติพัฒน์ แจ่มจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก674ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles