Search again

Found: 504  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การหาปริมาณแทนโทไซยานินในน้ำเม่าโดยเทคนิคสเปกโทรฟลูออโรโฟโทเมทรี /
Author
ศศิธร อุดชาชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ587
Location
Central Library

image
การหาปริมาณแอนโทไซยานินและผลของอลูมิเนียมไอออนต่อเสถียรภาพของน้ำเม่า /
Author
สินีนาฏ ภูมีศรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ585
Location
Central Library

image
การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการใช้กระดานดำ (Bansho) /
Author
อภิชาต แซ่อึ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ252 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การออกแบบผนังของบ้านเพื่อการระบายอากาศโดยธรรมชาติสำหรับบ้านในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น /
Author
ภัคพล ทิพย์สุนา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ภ322 2557
Location
Engineering Library

image
การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยน้ำร้อนที่เหลือใช้ในกระบวนการฟอกขาวสำลี /
Author
วีรเสน เพชรแท้.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ว838 2557
Location
Engineering Library

image
การออกแบบและก่อสร้างฐานรากที่ใช้เสาเข็มตอก /
Author
พงศกร พรรณรัตนศิลป์.
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA780 พ112 2557
Location
Central Library

image
การเดินทางของน้ำหยดเดียว /
Author
พสุธา ถาวรพานิช.
Published
มูลนิธิเด็ก,
Call Number
Juv. 2 พ479 2557
Location
Central Library

image
การเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
อิสราภรณ์ พรเพ็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ764ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย /
Author
ธราพงษ์ กัปโก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [สาขาวิชาบริหารธุรกิจ] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ383 2556
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบสนามไฟฟ้าของเครื่องส่งไฟฟ้าแบบไร้สายระหว่างเทสสาคอยล์เดี่ยวและคอยล์คู่ /
Author
Soukhito Hongvanthong.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส742 2557
Location
Engineering Library

image
การเปลี่ยนแปลงทางคติสัญลักษณ์ในประติมากรรมประดับสิมและวิหารเมืองหลวงพระบาง /
Author
สุพาสน์ แสงสุรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ส831 2557
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยด้วยข้าวฟ่างหวานเพื่อสนับสนุนการผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์ /
Author
น้ำฝน ถาวะโร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น525 2557
Location
Central Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล = Farmer empowerment to eliminate the BPH outbreak /
Author
พรศิริ เสนากัสป์.
Published
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SB608.R5 พ282 [2557]
Location
Central Library

image
การแปลงงานวิจัยนโยบายสาธารณะสู่กรณีศึกษาสำหรับการสอนในระดับอุดมศึกษา = The conversion of public policy research to case study for teaching in higher education level /
Author
ธันยวัฒน์ รัตนสัค.
Published
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
H97 ธ469ก 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles