Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
2000 World census of agriculture : analysis and international comparison of the results (1996-2005)
Published
Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Call Number
HD1421 T974A 1996-2005
Location
Central Library

image
Major agricultural statistics in the Asian and Pacific Region /
Published
Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region,
Call Number
HD2056.A1 M234
Location
Central Library

image
Pocket world in figures.
Published
Profile Books,
Call Number
HA155 P739 2013
Location
Central Library

image
The Little book of external debt 2006 /
Published
World Bank,
Call Number
HG3891.5 2006
Location
Central Library

image
The little data book on Africa /
Published
World Bank,
Call Number
HC800.A1 L778
Location
Central Library

image
The State of food security and nutrition in the world : building resilience for peace and food security 2017 /
Published
Food and Agriculture organization of the United Nations,
Call Number
HD9000.4 S797 2017
Location
Central Library

image
ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557 /
Published
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,
Call Number
JQ1749.A5 ข291ว 2557
Location
Central Library

image

image
ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ.2556 /
Published
ฝ่าย,
Call Number
HD8700.55 ข291 2556
Location
Central Library

image
ข้อมูลและสารสนเทศสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2556 (ณ ไตรมาส 2) /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองแผนงาน. สำนักงานอธิการบดี
Published
กอง,
Call Number
มข.1.4/06-6
Location
Central Library

image

image
รายงานประจำปีงบประมาณ ... /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร
Published
สำนักงาน,
Call Number
LG395.T5.ข285 ข285รปภ,มข.1.67/05-1
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
รายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2555 /
Published
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
Call Number
HF5548.32 ร451ส 2555
Location
Central Library

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles