Search again

Found: 321  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการขึ้นรูปแบบกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมเกรด A356 /ซิลิกอนคาร์ไบด์ /
Author
ภูริพัส แสนพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ681 2562
Location
Central Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ฆนรุจ คำคุณนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ฆ199 2562,วพEd0280
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครูสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย /
Author
นงนุช ศรีเสมอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL น139 2562,วพEd0188
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการสร้างสรรค์ละครแบบมีส่วนร่วมสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
เศกสันต์ วิชัยพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ศ845 2562
Location
Central Library

image
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของวงโปงลางสว่างแดนดินศิลป์อีสาน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร /
Author
วรัญญา เจริญเหล่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ว293 2562
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ /
Author
เดชวิชัย พิมพ์โคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ด837 2562
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ /
Author
สุบิน ประสพบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส823ก 2562
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์ในการเกิดแบรนด์ของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์/
Author
สิทธิพงศ์ สมเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0198,LB ส722 2562
Location
Education Library

image
การกระจายเชิงพื้นที่ของทันตแพทย์และสภาวะสุขภาพช่องปากในประเทศไทย /
Author
วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว863 2562,วพ PH344
Location
Central Library
Public Health Library

image
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์สุกรในสุกรโดยใช้วัคซีนในขนมปัง /
Author
วุฒิศักดิ์ คุณุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ว869 2562
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การคิดเชิงบูรณาการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ณฐพร วิทยบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ณ119ร 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการขยะอันตรายที่มาจากชุมชน ณ แหล่งกำเนิด /
Author
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป429 2562
Location
Central Library

image
การจัดการทางด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/
Author
สมศักดิ์ พรหมแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ004

image
การจัดการทางด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง/
Author
สมศักดิ์ พรหมแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ004
Location
College of Local Administration Library

image
การตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลเชิงโครงสร้างระหว่างทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น ในเขตและนอกเขตเทศบาล ตำบลสังขระ จังหวัดสุรินทร์ /
Author
ผุสดี เลี่ยมดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH366
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles