Search again

Found: 209  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา : รายงานผล /
Author
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้....
Published
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB ก446ร 2558
Location
Central Library

image
การจัดการโลจิสติกส์ รายงานการวิจัย = Logistics management of hen egg business in Chachoengsao Province /
Author
อัจฉรา โพธิ์ดี.
Published
ม.ป.พ.],
Call Number
HD อ499 2558
Location
Central Library

image

image
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการฉลาม = Implementation on international plan of action for the conservation and management of sharks /
Author
จงกลณี แช่มช้าง.
Published
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
SH351.S6 จ115 2558
Location
Central Library

image
การดำเนินการหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส." : รายงานผลภาพรวมฉบับสมบูรณ์
Published
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ : มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ,
Call Number
KPT ก491ด [2558]
Location
Central Library

image
การตรวจสอบอาคารส่วนกลางในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
ชุมพล จันทรสม.
Published
กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ช627 2558
Location
Central Library

image

image

image
การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นด้วยถังกรองไร้อากาศที่มีถ่านเป็นตัวกลาง : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Rubber sheet wastewater treatment using anaerobic filter with charcoal as support media /
Author
มุจลินทร์ พูนประสิทธิ์.
Published
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ม625 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การนำองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน" : วารสารสืบเนื่อง = Proceedings of the National research conference "Knowledge transfer to Asean Economic Co...
Author
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
Published
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น,
Call Number
Z5816.น366 ก482 2558
Location
Central Library

image
การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Author
นิพนธ์ พัวพงศกร.
Published
มูลนิธิสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
Call Number
HD น616ก 2558
Location
Central Library

image
การประเมินความพึงพอใจความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 /
Author
อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
Published
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number
KPT อ259 2558
Location
Central Library

image
การประเมินผลหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส." : รายงานผลภาพรวมฉบับสมบูรณ์
Published
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ : มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ,
Call Number
KPT ก491 [2558]
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles