Search again

Found: 35,301  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
จันทรรัตน สิทธิสมจินต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ275 2559
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน /
Author
ชัยรัตน์ สิทธิบุรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ805,LB ช424ม 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย /
Author
สิทธิชัย สอนสุภี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส722ม
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาเอกชน /
Author
สุรวีร์ รุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส853ม 2559
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
ชัยพิชิต ไชยสิทธิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช398 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2 /
Author
อุษณีย์ สีแก้วตู้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0105,วพ1408
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 /
Author
วุฒิชัย รักหินลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0104,LB ว865ม 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ269ม
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
อัมพิกา บุดดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ559 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง /
Author
ประภาส วงษ์โท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป347 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วรรณิษา กสิผล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว269 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
กรรณิกา บูระวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก172ม 2559
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจุยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
นวลลออ พลรักษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น339ม 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
ภควรรณ ขันคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ116ม 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์กรนวัตกรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ศฤงคาร บ้งจ่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ศ282 2559
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles