Search again

Found: 39  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบเปิด (OPEN APPROACH) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC /
Author
ปิยมาลย์ สุขแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0085,วพ1443
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างของดอกและชนิดของผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
รามินทร์ ราชิวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0095,วพ1221
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาชุมชนรักษ์ไตโดยชุมชน ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
กวิศรา สอนพูด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก330 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ปิยรัตน์ ยาประดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป619 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น /
Author
ภาณุพงษ์ พังตุ้ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ภ432 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
โพทอง พงสงคาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0089,วพ1368
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาระบบประเมินและรายงานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษา อ.เชียงยืน และ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม /
Author
ยอดพร โพธิดอกไม้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ย326 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของสถานบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
สรัญญา มาตราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส349 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธ์ /
Author
พงศธร ทิพย์อุทัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ125 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองโรคไตเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ทวี ศิลารักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท185 2562
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
รุจิเรข ไสยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0088,วพ1224
Location
Central Library
Education Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต ระยะที่ 1 และ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
กิ่งกมล พุทธบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก631 2562
Location
Central Library

image
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา ภายใต้โครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล : กรณีศึกษา จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุภัคษา วาดพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส825 2562
Location
Central Library

image
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
จรรฑญาร์ มงคลดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ151 2562
Location
Central Library

image
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ณ ตำบลหนองหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร/
Author
กรรณิกา ภูธรเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ก172 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles