Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
เจตนิพัทธ์ จริยา
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ จ697ก
Location
Central Library

image
การพัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมในเขตจังหวัดระยอง /
Author
วริยา เวทวงค์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ว329
Location
Central Library

image

image
พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง? /
Author
สุริชัย หวันแก้ว
Published
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา,
Call Number
HN700.592.S65 ส859พ
Location
Central Library

image
ระบบการเก็บกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี /
Author
วราภรณ์ เอื้ออารีย์
Call Number
TD ว321ร
Location
Central Library

image
รูปแบบความร่วมมือของห้องสมุดในฐานะแหล่งเรียนรู้ชุมชน /
Author
พรทิพา ดำเนิน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z พ241ร
Location
Central Library

image
รูปแบบวิธีชีวิตชุมชนการทำนาบัวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี /
Author
เบญจมาศ รื่นสวัสดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB บ784ร
Location
Central Library

image
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
กัลยาณี ศรีบุระ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก412
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles