Search again

Found: 41,400  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โมดูลการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ SMIL บน CMS /
Author
วิมลวรรณ วงค์ศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว672
Location
Central Library

image
โมเดลการจำแนกประเภทด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมร่วมกับเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีมแบบถ่วงน้ำหนัก สำหรับข้อมูลไม่สมดุล /
Author
ชุดาภา ธรรมสาคร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1067
Location
Central Library

image
โมเดลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้ำสงคราม : การประยุกต์ด้วยข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /
Author
พรเพ็ญ คุปตวุฒินันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ252
Location
Central Library

image
โมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล /
Author
พัชราภรณ์ จันทรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ518ม 2561,วพ1098
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 /
Author
ธนัญญา ดวงธนู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ211ม 2561,วพ1122
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการพัฒนาองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง /
Author
สิทธิชัย สุนทรพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส722ด 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการวัดประสิทธิผลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์พหุระดับ /
Author
สุชาวดี อินทร์จันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส761ม 2559
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการสร้างความรู้ภูมิปัญญาการฝึกบังคับช้างของชาวกูย /
Author
ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ณ339
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ631ม 2560
Location
Education Library

image
โมเดลการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการจำแนกข้อมูลความผิดปกติของทารกในครรภ์ /
Author
วรกร พิมพาคุณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว181
Location
Central Library

image
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยความสำเร็จของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์พหุระดับ /
Author
มยุรา ทีปุ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ม188ด 2561,วพ1130
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 25 /
Author
ภัทธิยา แสนจำสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ354 2558
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /
Author
สุธาสินี แม้นญาติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส784ม
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 /
Author
กรเก่ง กลิ่นไธสงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก152ม 2558
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลทำนายการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งตับที่มีก้อนในตับ /
Author
สุวรรณี มหาวีรวัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส875ม
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles