Search again

Found: 495  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแผนที่ศักยภาพน้ำท่วมโดยใช้ Fuzzy logis เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลุ่มน้ำพอง /
Author
สาธิต ภูผิวคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1086
Location
Central Library

image
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1161
Location
Central Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
พิญญารัศม์ สิงหะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0145,วพ896
Location
Central Library
Education Library

image
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ /
Author
นลินี พรโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1323
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น /
Author
จิรัชฌา มีบ้านเกิ้ง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1148
Location
Central Library

image
การยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
มาณวิกา ฉายาพันธุ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1152
Location
Central Library

image
การยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันในเซลล์ไขมันโดยสารสกัดจากรำข้าวก่ำ /
Author
วราธร ชุมชูชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ961
Location
Central Library

image
การยับยั้งการเสื่อมสภาพของลูกชิ้นปลานิลแช่แข็งด้วยสาารสกัดจากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวและปลา /
Author
พุทธพล ชาญฉลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1022
Location
Central Library

image
การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อุดม พงษ์พิละ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1239,WP อ785 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การระบุชนิดสัตว์ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอบริเวณ D-loop สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ /
Author
จิรพรรณ สุดศักดิ์ศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1017
Location
Central Library

image
การลดความเป็นพิษของทองแดงในมูลสุกรโดยเทคโนโลยีไส้เดือนดิน /
Author
อาภรณ์ ทองบุราณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1049
Location
Central Library

image
การลดด้ายสต๊อกโดยใช้แนวคิด DMIAIC ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป /
Author
สุพจน์ ศรณรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ987
Location
Central Library

image
การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยกุมารเวช กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง /
Author
นฤทัย สนิทชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1077
Location
Central Library

image
การลดเวลามาตรฐานในกระบวนการบรรจุขนมปัง เค้ก และโดนัท โดยหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา: กรณีศึกษาโรงงานเบเกอรี่ /
Author
ชาลี ไพโรจน์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1015
Location
Central Library

image
การวัดความหนาของเนื้อเยื่อด้านชิดริมฝีปากบริเวณฟันหน้าและด้านเพดานบริเวณฟันหลังในขากรรไกรบนโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี /
Author
ธัญวรัตน์ ยามสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ993
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles