Search again

Found: 495  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 (GP) /
Author
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1003
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากข้าวโพดหวาน (Zea mays saccharata) สำหรับการศึกษาทางวิทยาเซลล์และโครงสร้างเนื้อเยื่อของพืชดอก /
Author
รุจิรา ทองศรีสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ946
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนเหล็กออกไซด์ในการตรวจพิสูจน์การขูดลบร่องรอยเลขหมายรถยนต์ /
Author
ศิริวัฒนา อุ่นผาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ990
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคเพื่อประเมินการจัดการจราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 /
Author
สุเมธ มาเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1000
Location
Central Library

image
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและคุณภาพน้ำประปาในตำบลห้วยยายจิ๋วจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนวัฒ เมาเม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1281
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0134,วพ1378,LB ช434 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิชนันท์ ชินรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ911,W น557 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินประสิทธิภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งภายหลังการเสริมโปรตีนไหมร่วมกับคอเลสเตอรอลโหลดไซโคเดรกซ์ตริน ในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ /
Author
ฤทัยพร ราชมัคร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1006
Location
Central Library

image
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากผักขี้หูด /
Author
ปนัดดา ยงประเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงานและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ957
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม กรณีศึกษา เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูล /
Author
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1230
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำรอยแตกของหินพื้นที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี /
Author
ศิริพร ศรีภูธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1044
Location
Central Library

image
การประเมินสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินลมหอบด้วยวิธีการวัดคลื่นเฉือน /
Author
ภควัต ศรีวังพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ964
Location
Central Library

image
การประเมินเสถียรภาพและการออกแบบการค้ำยันของลาดบริเวณทางระบายน้ำล้น เขื่อนโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ /
Author
นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1080
Location
Central Library

image
การปรับปรุง Air Chamber ของเครื่องแช่แข็งกุ้ง /
Author
ชัญญา อุไรจารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช362ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางผังและตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษาคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม /
Author
ภูเบศก์ ยอดรัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ภ658 2561
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles