Search again

Found: 483  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"บ้าน"และความสัมพันธ์กับมาตุภูมิในประเทศพม่าของชาวมอญบ้านวังกะกาญจนบุรี /
Author
ภควดี ทองชมภูนุช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1187
Location
Central Library

image
Strategies for primary prevention,screening and detection of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma /
Author
Sudarat onsurathum.
Published
Doctor of philosophy Thesis , Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE653
Location
Central Library
Medical Library

image
Surface display of opisthorchis viverrini tetraspanin on bacillus subtilis spores and its potential for oral vaccine in hamster model /
Author
Sukhonthip khueangchaingkhwang.
Published
Master of Science Thesis , Graduate School, Khon Kaen University,
Location
Medical Library

image
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน /
Author
สุเทพ แปลงทับ.
Published
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา,
Call Number
LB ส781บ 2561
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย /
Author
รณชัย คงเติม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร123ย 2561
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
วนิดา แสนอินต๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว171ย 2561,วพ1127
Location
Central Library
Education Library

image
กลวิธีการดีดพิณอีสาน:กรณีศึกษานายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ /
Author
พุฒธิพงษ์ พาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1361
Location
Central Library

image
กลวิธีการบรรเลงซอในวงมโหรีโคราช:กรณีศึกษาวงพนมพรจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชนาวัฒน์ จอนจอหอ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1329
Location
Central Library

image
การกระจายตัวของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ด้วยโปรแกรมออริจิน : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ /
Author
ทยาวิชญ์ สร่างนิทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ963
Location
Central Library

image
การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุกรรมของกล้วยหอมทอง (Musa acuminata ''Kluai Hom Thong'') /
Author
วศิน ภูศรีฐาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ984
Location
Central Library

image
การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก384ข 2561,วพ1388
Location
Central Library
Education Library

image
การคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พื้นเมืองต่อความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง /
Author
อาทิตยา ชุมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1046
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารสุกรที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในลูกสุกรหลังหย่านม /
Author
สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส773ก 2561
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การคัดเลือกและชักนำให้อ้อยเกิดความทนทานต่อแมลงพาหะและโรคใบขาวอ้อยโดยเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน Enterobacter oryzae 3LSO1 และ Stenotrophomonas maltophilia 5LSO2 /
Author
วิสุดา วรชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ983
Location
Central Library

image
การจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างในดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
จีราวัฒน์ ธีราวุธจรุงชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1413
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles