Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านการจัดการความเจ็บปวดโดยการใช้ดนตรีบำบัดร่วมกับยาบรรเทาปวด ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด /
Author
แสงเดือน จินดาไพศาล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส959ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ /
Author
วณิภา ซึ้งศิริทรัพย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว158
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มในเครือข่ายอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
วิเชียร เขียวเข้ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน /
Author
วิจิตรา มีรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว528ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลครอบครัวผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส ที่โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย /
Author
อัญชลี คำกำจร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ525พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคู่มือเตรียมคลอดวิถีธรรมชาติ /
Author
อัญชลี วงษ์ดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG อ525พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการตนเองด้านอาหารและน้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว /
Author
หทัย ทิพฤาตรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ห134
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการบริการสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่สอดรับกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน /
Author
ปิยะธิดา นาคะเกษียร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป621ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านฝาง /
Author
กิ่งกาญจนา เมืองโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก631
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปานจันทร์ จิตรีพรต
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ป546 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
กำทร ดานา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก572
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบทบาทแกนนำเยี่ยมบ้านในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน : กรณีศึกษา :บ้านขามหวาน เขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
สุภาพร สุโพธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส838น
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของโรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ดารณี มะลิหวล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด422ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการพยาบาลที่เอื้ออาทรต่อผู้สุงอายุในหอผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด /
Author
วรัญศิญา จิตต์เพียร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว294
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /
Author
ศุภกฤต สุริโย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ675 2557
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles