Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนศักยภาพย่า ยาย ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยเตาะแตะ ณ ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร /
Author
พัชรินทร์ พรหมจักร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ พ523ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนอีสาน /
Author
เบญจมาภรณ์ เวชการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ บ783พ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการควบคุมอาหารของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน และไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในชุมชน /
Author
เกศินี สิงห์คำ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก774พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี /
Author
สุณิสา วงษาจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทนาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส763ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาลระดับหน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร /
Author
ศรีสุดา โพธิ์สุวรรณ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ศ275ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดำเนินงานประกันสุขภาพการพยาบาลระดับหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม /
Author
รามัย สูตรสุวรรณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร444
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพเมยวดี อำเอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อารียา สกุลศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ662น
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศิลา โดยใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/
Author
มงคลหญิง สุวรรณโคตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม119
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน /
Author
นีรนาท พลยิ่ง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น716
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร /
Author
รุจิเรศ ฤาไกรศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร662ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วรวาส เลิศฤทธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว279
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลแบบประคับประครองสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส732น
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ721พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการดูแลโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น /
Author
พรพิมล พงษ์สุวรรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ249
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการบริการพยาบาลที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองโดยการจัดการรายกรณี /
Author
รุ่งทิวา ชอบชื่น
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร622ก
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles