Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินโครงการพยาบาลชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลน้ำพอง : กรณีศึกษาบ้านห้วยไผ่-หนองโน /
Author
ศิริพร เหลืองอุดม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ศ463ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีบุคคลพยายามฆ่าตัวตาย /
Author
พงษ์ศักดิ์ ธงยศ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ164ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย = The adaptation of family with advanced cancer person /
Author
แพงพรรณ เท่าสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1257,RT พ938 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โดยการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน /
Author
พรหมพร กองเกิด
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ291ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม /
Author
ทองวรรณ คงฤทธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท312 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น /
Author
กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก136อ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่บ้านบ่อคำ ตำบลคำตากล้า อำเถอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร /
Author
นภาภรณ์ อินทรสิทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น198ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวัยรุ่น : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
สุพิชญา พลเคน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส831ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวัยรุ่นโดยใช้รูปแบบการประเมินการตอบสนองและการประเมินผลอย่างรวดเร็ว : กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สมพงษ์ โพธิบัติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส263
Location
Central Library
Nursing Library

image
การผลิตมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องกระบวนการพยาบาลครอบครัว /
Author
ภัคณัฏฐ์ วงศ์กชสุวรรณ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ภ319
Location
Central Library
Nursing Library

image
การผลิตมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการพยาบาลครอบครัววิกฤตตามทฤษฎีคืนสภาพครอบครัว /
Author
กมลฉัตร พรหมมินทร์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก136ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน /
Author
โกศล เจริญศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Call Number
RC ก961 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลครอบครัวผู้ป่วยโรคหอบหืดวัยสูงอายุในตำบลหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อลิสา รัฐวงษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ428
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับเคมีบำบัดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว /
Author
มัณฑิกา ประชากิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม337ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายตามกรอบทฤษฎี การคืนสภาพครอบครัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี /
Author
รักชนก กั้งจำปา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร283
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles