Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การนำใช้ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน /
Author
อุไร จเรประพาฬ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ857ร 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบริการเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรพงศ์ บุราณเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว827ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค A-I-C เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ /
Author
สาธนี เปรมปรีดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส637
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดความคิดบนพื้นฐานการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี /
Author
จุฬาลักษณ์ คำโนนคอม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ684บ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากการมีหูแว่ว โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ /
Author
สุนันทา คำชมภู
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส816ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบำบัดด้วยโปรแกรมจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า /
Author
วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว321ด 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวางแผนผ่าตัดคลอด ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ /
Author
ดวงสุดา สุวรรณศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ด235 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน /
Author
จงกลณี ศรีจักรโคตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ จ115
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติสมาธิในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความเครียด: โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ = Meditation training in the hypertention patients with stress: Nonkun Hospital Sisaket /
Author
เพลิน สูงโคตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ923
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุจิตรา หงษ์ยนต์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส753ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลแนะนำในการสนับสนุนการจัดการด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ331ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประยุต์ใช้แนวคิดด้านการตลาดในงานบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พิพิธพร ธนสีลังกูร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ711
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารโทลูอีนและไซลีนของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
มนัญญา ผาเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม161ก 2558,WA ม161 2558
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามประเมินผลการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องที่คลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลสกลนคร /
Author
บุญรักษ์ เชิงชุมพิทักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ544
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
นงค์นุช ประทุมวัน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG น132ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles