Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดรูปแบบให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สวยสม ยศรุ่งเรือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส392
Location
Central Library
Nursing Library

image
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ชิณกรณ์ แดนกาไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช541 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคในชุมชนสถานีอนามัยบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น /
Author
กาญจนา ตะลุนทิน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก425ค
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านกอกดอนพยอม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พรรณรี เหล็กลิ้ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ266
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของชาวสวนเงาะที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช จังหวัดจันทบุรี /
Author
สุลักขณา ผาสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส867ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานของบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการบริการ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง : การศึกษาแบบกรณีศึกษา /
Author
ขนิษฐา ศรีสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ข227
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน /
Author
ศรินรัตน์ จันทพิมพ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ174ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของบ้านเสียม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เสาวณี กิตติพิทยานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส941ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายของผู้ดูแลในชุมชน /
Author
โชคนิติพัฒน์ วิสูญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช814 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน /
Author
สมเพียร ประภาการ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส269
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา /
Author
ยุพเรศ โจมแพง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย396ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การติดตามการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร /
Author
รุ่งทิพย์ สีนวลแล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร622
Location
Central Library
Nursing Library

image
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการจัดกระทำกับความเหนื่อยล้าแบบไม่ใช้ยาในมารดาที่อยู่ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังคลอด /
Author
สมสกูล นีละสมิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส286ท
Location
Central Library
Nursing Library

image
การนวดฝีเย็บด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์ของฝีเย็บและเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดในมารดาคลอดปกติครั้งแรก /
Author
อุบลรัตน์ ระวังโค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG อ833 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การนำแนวคิดการสัมภาษณ์และการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในหอผู้ป่วยจิตเวช /
Author
อัครเดช กลิ่นพิบูลย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ474ก
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles