Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนารูปแบบการนิเทศของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู /
Author
สุรีย์พร บุญเรือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส867ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
รัชนีกร ศิริรักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร334
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงานของพยาบาลหอผู้ป่วยฝ้ายคำ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ /
Author
เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ899
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการประสานงานการจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี /
Author
ภัณฑิรชา เฟื่องทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ภ335
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม /
Author
สังวาลย์ วงศ์สมศักดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส541
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดของเด็กวัยรุ่นในชุมชนแออัดกรณีศึกษาชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
หทัยชนก บัวเจริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ห135
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุวิมล ทรัพย์เรืองศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส882ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /
Author
แก้ว ถนอมเสียง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก281 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันไม่ได้ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
วราภรณ์ พงภักดิ์ขวัญ
Published
รายงานการศึกษาอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว321จ 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของญาติผู้ป่วยขณะที่ผู้ป่วยได้รับการช่วยให้ฟื้นคืนชีพ ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
วิศรุต สุดสะอาด
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว752
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย /
Author
เทวี ไชยะเสน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท653
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ /
Author
ขวัญเนตร เกษชุมพล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ข269
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้คลอดระยะเจ็บครรภ์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
สุนันทา สงกา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส816พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของผู้หญิงอีสานวัยกลางคน : กรณีศึกษา ณ ชุมชนเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
จิราภรณ์ ชิณโส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ535ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของผู้หญิงอีสานวัยกลางคน : กรณีศึกษา ณ หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิศา ทองพันธ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส779ก
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles