Search again

Found: 970  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม /
Author
กาญจนา จันทะนุย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก425ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตของโรงพยาบาลเลย = The development of discharge planning for patients with nephrolithotomy in Loei Hospital /
Author
วไลลักษณ์ คำนุชิต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ว356
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ /
Author
มลิกา อื่นมัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม213 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในหมู่บ้านหันใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
จุฑารัตน์ ประเสริฐ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ631พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
อรุณา วะสมบัติ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ417ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปิยาภรณ์ ด้วงนิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป622น 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เข็มทอง หน่อศรีดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ข638
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการใช้มาตรฐานการพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
สุภารัตน์ ทัพโพธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ส838ฐ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้คลอดปกติ แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลโกสุมพิสัย /
Author
จิราวรรณ บุหรัน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG จ541พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการให้บริการของคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลลำดวน /
Author
ศรีสุดา เสริมกล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ275ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการให้บริการหลังคลอดโดยใช้แนวคิดการตลาด แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุญส่ง อันทะพิละ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT บ582
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
กฤษณา ศิริวรรณ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก282พ 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาขั้นตอนบริการสุขภาพผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
จินตหรา แดนเขตร
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ484 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มัณฑนา สังคมกำแหง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ม335ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยก่อนฝ่าตัดทวารใหม่ศูนย์มะเร็งอุดรธานี /
Author
สุเมธา ขวัญส่ง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส843พ
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles