Search again

Found: 970  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวัยรุ่น : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
สุพิชญา พลเคน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส831ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวัยรุ่นโดยใช้รูปแบบการประเมินการตอบสนองและการประเมินผลอย่างรวดเร็ว : กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สมพงษ์ โพธิบัติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส263
Location
Central Library
Nursing Library

image
การผลิตมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องกระบวนการพยาบาลครอบครัว /
Author
ภัคณัฏฐ์ วงศ์กชสุวรรณ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ภ319
Location
Central Library
Nursing Library

image
การผลิตมัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการพยาบาลครอบครัววิกฤตตามทฤษฎีคืนสภาพครอบครัว /
Author
กมลฉัตร พรหมมินทร์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก136ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การฝึกการรู้คิดทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ /
Author
อภิสิทธิ์ ประเคนคะชา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ269 2560
Location
Nursing Library

image
การฝึกทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน /
Author
โกศล เจริญศรี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Call Number
RC ก961 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลครอบครัวผู้ป่วยโรคหอบหืดวัยสูงอายุในตำบลหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อลิสา รัฐวงษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ428
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับเคมีบำบัดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว /
Author
มัณฑิกา ประชากิจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม337ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายตามกรอบทฤษฎี การคืนสภาพครอบครัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี /
Author
รักชนก กั้งจำปา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร283
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง = Nursing care for persons with chronic kidney disease /
Author
กล้าเผชิญ โชคบำรุง.
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC903 ก312 2562
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลระยะวิกฤติสำหรับครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม : การศึกษารายกรณี /
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก274 2559
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม : การศึกษารายกรณี /
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก419 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนศักยภาพย่า ยาย ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยเตาะแตะ ณ ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร /
Author
พัชรินทร์ พรหมจักร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ พ523ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนอีสาน /
Author
เบญจมาภรณ์ เวชการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ บ783พ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากลุ่มอาหารสุขภาพรักษ์ไตตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปิยะนุช ศิริมาลา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป621อ 2560
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles