Search again

Found: 970  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประยุต์ใช้แนวคิดด้านการตลาดในงานบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
พิพิธพร ธนสีลังกูร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ711
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารโทลูอีนและไซลีนของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการผลิตป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
มนัญญา ผาเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม161ก 2558,WA ม161 2558
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามประเมินผลการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องที่คลินิกยาต้านไวรัส โรงพยาบาลสกลนคร /
Author
บุญรักษ์ เชิงชุมพิทักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ544
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประเมินผลระบบนัดเหลื่อมเวลาของห้องตรวจหู คอ จมูก แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
กานดา เร่งพัฒนกิจ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก432
Location
Nursing Library

image

image
การประเมินสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
นงค์นุช ประทุมวัน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG น132ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การประเมินโครงการพยาบาลชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลน้ำพอง : กรณีศึกษาบ้านห้วยไผ่-หนองโน /
Author
ศิริพร เหลืองอุดม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ศ463ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีบุคคลพยายามฆ่าตัวตาย /
Author
พงษ์ศักดิ์ ธงยศ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ164ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย = The adaptation of family with advanced cancer person /
Author
แพงพรรณ เท่าสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1257,RT พ938 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โดยการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน /
Author
พรหมพร กองเกิด
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ291ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม /
Author
ทองวรรณ คงฤทธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ท312 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนโรคเบาหวาน ณ ตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย /
Author
วิไลพร แก้วฝ่าย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว728ก 2558
Location
Nursing Library

image
การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น /
Author
กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก136อ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่บ้านบ่อคำ ตำบลคำตากล้า อำเถอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร /
Author
นภาภรณ์ อินทรสิทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น198ก
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles