Search again

Found: 970  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการในครอบครัวเมื่อมีสมาชิกป่วยด้วยโรคสโตร๊ค : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษญา คัชรินทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก182
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดกิจกรรมการเล่นในเด็กที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชนแก้งคร้อ /
Author
รัชนีพรรณ โสดาวรรณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ร335
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดคลินิกโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
พรรณนภา แมดสถาน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ พ262
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2558-2560) และแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศรีสุดา เวียงสิงห์กอ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ275ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดบริการดูแลต่อเนื่องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชท่าบ่อ /
Author
บุญช่วย เคหฐาน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ423ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดรูปแบบให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สวยสม ยศรุ่งเรือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส392
Location
Central Library
Nursing Library

image
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ชิณกรณ์ แดนกาไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช541 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคในชุมชนสถานีอนามัยบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น /
Author
กาญจนา ตะลุนทิน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก425ค
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านกอกดอนพยอม ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พรรณรี เหล็กลิ้ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ266
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของคนงานแผนกเย็บรองเท้าในโรงงานผลิตรองเท้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุศรา อนุพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA บ668
Location
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของชาวสวนเงาะที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช จังหวัดจันทบุรี /
Author
สุลักขณา ผาสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส867ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส เอช ไอ วี /
Author
อรพรรณ อุดมพร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ332ก
Location
Nursing Library

image
การดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานของบุคคลที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการบริการ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง : การศึกษาแบบกรณีศึกษา /
Author
ขนิษฐา ศรีสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ข227
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน /
Author
ศรินรัตน์ จันทพิมพ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ174ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของบ้านเสียม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เสาวณี กิตติพิทยานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส941ก
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles