Search again

Found: 970  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน /
Author
วิจิตรา มีรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว528ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลครอบครัวผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส ที่โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย /
Author
อัญชลี คำกำจร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ525พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ : กรณีผู้ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น /
Author
ปาริชาต ภามนตรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป554 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาคู่มือเตรียมคลอดวิถีธรรมชาติ /
Author
อัญชลี วงษ์ดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG อ525พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาคู่มือและการเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลคนเองของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ที่บ้าน ณ โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
สิทธิรัตน์ พรมหญ้าคา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส723 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการตนเองด้านอาหารและน้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว /
Author
หทัย ทิพฤาตรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ห134
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการบริการสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่สอดรับกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน /
Author
ปิยะธิดา นาคะเกษียร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป621ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดความรู้เพื่อการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
นวพร แสงวุธ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น297 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดนวัตกรรมการประเมินการสูญเสียเลือดในระยะคลอดโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สรีลักษณ์ เพียรไทยสงค์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส356ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาต้นทุนชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น /
Author
กชนิภา นราพินิจ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ก112 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านฝาง /
Author
กิ่งกาญจนา เมืองโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก631
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาถุงพลาสติกแผ่นฟิล์มเพื่อวัดปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะคลอด /
Author
รสสุคนธ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ร177ก 2557
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปานจันทร์ จิตรีพรต
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ป546 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
กำทร ดานา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก572
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบทบาทแกนนำเยี่ยมบ้านในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน : กรณีศึกษา :บ้านขามหวาน เขตเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
สุภาพร สุโพธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส838น
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles