Search again

Found: 56  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของการดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษาด้วยวิธีแตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ /
Author
มนทกานติ์ บุตรคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม153 2559,วพ702
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 /
Author
อัครเดช ดีอ้อม.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ474ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดช่องปากต่อสุขภาวะช่องปากและจำนวนเชื้อโรคในช่องปากทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ /
Author
วัลลภา เดชาเสถียร.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว448ผ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล /
Author
จิตอารี ชาติมนตรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ จ465 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรดื้อยา /
Author
ดาริกา ศิริสุทธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด428พ 2559,วพ707
Location
Central Library
Nursing Library

image
พัฒนารูปแบบการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เจริญชัย หมื่นห่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ492,RA จ731พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ภาวะพึ่งพาและความต้องการของผู้สูงอายุที่มารับบริการหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ทติยา เทพขุนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ท111ภ 2559,WT ท111 2559
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับคนพิการ /
Author
เบญจยามาศ พิลายนต์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ783ร 2559
Location
Nursing Library

image
แนวทางการบริการทางสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติกลุ่มเปราะบางในระยะฟื้นฟู : กรณีศึกษาอุทกภัย /
Author
อังคณา จิรโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ488น 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
แนวปฏิบัติการพยาบาลการส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุวัณโรคที่มารับบริการที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ณัฏวรินทร์ โพธิไสย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ352 2559
Location
Nursing Library

image
โปรแกรมป้องกันโรคซึมเศร้าโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 /
Author
บุปผา ใจมั่น.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและวิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ639ป 2559
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles