Search again

Found: 56  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแนวทางการจำหน่ายสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร /
Author
ทิฐิยา มุริจันทร์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ท443 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงในชุมชน /
Author
อังศวีร์ ทาริวงศ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ493ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดก่อนจำหน่าย โรงพยาบาลชัยภูมิ /
Author
สิริลัดดา บุญเนาว์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส732ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อยที่มีภาวะเสี่ยง /
Author
สุนทรี คำอ้วน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส814ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันระยะที่หนึ่งของการคลอดยาวนานโรงพยาบาลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ /
Author
อาภาพร ศีระวงษ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG อ634ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลผู้บาดเจ็บระยะฉุกเฉินในห้องวิกฤตฉุกเฉิน แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในโรงพยาบาลขอนแก่น /
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ธ231ก 2559
Location
Nursing Library

image
การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรี /
Author
นิสา แฝงฤทธิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น695ก 2559
Location
Nursing Library

image
การรายงานการจัดการตัวแปรอิสระต่อเนื่องในการวิเคราะห์การถดถอยลอจีสติคในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย /
Author
ศักดิ์สิน สิมสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ332 2559
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การสร้างเสริมการจัดการสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง /
Author
มงคล วารีย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม114 2559
Location
Nursing Library

image
การส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานหน่วยคู่สัญญาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วิไลลักษณ์ กองคำ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว734ส 2559
Location
Nursing Library

image
การส่งเสริมโภชนาการสำหรับครอบครัวที่มีเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ดาราวรรณ พบวงศ์ษา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ด426ก 2559
Location
Nursing Library

image
การอบรมเลี้ยงดูทารกกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าของครอบครัว /
Author
อมรรัตน์ เพ็งแสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ อ286ก 2559
Location
Nursing Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ /
Author
เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส945ส 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างแรงจูงใจการออกกำลังกายในผู้ป่วยจิตเวชหญิงโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ /
Author
ถิรภรณ์ ปัญโญวัฒน์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ถ418 2559
Location
Nursing Library

image
การใช้โปรแกรมการบำบัดครอบครัวแบบโครงสร้างในผู้ป่วยวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ /
Author
ณิชนันทน์ ดำพงษ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ431 2559
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles