Search again

Found: 45  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนลด ละ เลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง /
Author
อ็อด ศักดิ์ศิริ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ446 2559
Location
Nursing Library

image
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ชิณกรณ์ แดนกาไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช541 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การบริการเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดบึงกาฬ /
Author
วีรพงศ์ บุราณเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว827ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
กฤษณา ศิริวรรณ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก282พ 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและครอบครัวในชุมชนตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ยชุรเวท กระจ่างจิต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย133 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ : กรณีผู้ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น /
Author
ปาริชาต ภามนตรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป554 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดนวัตกรรมการประเมินการสูญเสียเลือดในระยะคลอดโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
สรีลักษณ์ เพียรไทยสงค์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส356ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบการศึกษาพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคการเปลี่ยนแปลง /
Author
อานุสร สีสุลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ626 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง /
Author
นฤมล โชว์สูงเนิน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น276พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื่อ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ด585 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม /
Author
เสาวลักษณ์ จักรบุตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส945ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการจำหน่ายสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร /
Author
ทิฐิยา มุริจันทร์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ท443 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงในชุมชน /
Author
อังศวีร์ ทาริวงศ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ493ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดก่อนจำหน่าย โรงพยาบาลชัยภูมิ /
Author
สิริลัดดา บุญเนาว์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส732ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อยที่มีภาวะเสี่ยง /
Author
สุนทรี คำอ้วน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส814ก 2559
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles