Search again

Found: 687  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาการบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีโรคและภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างองค์รวมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร /
Author
สุปานี โคตรวิชา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส825
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในการผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ ผิดตำแหน่ง ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร /
Author
สุภาภรณ์ นำสุย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ส838พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด = The development of nursing record of nursing department, Roi-Et Hospital /
Author
วิภาวดี วโรรส
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว655
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
เยาวเรศ คุณแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ย546
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี /
Author
รัตนาภรณ์ เดล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร377ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ : การส่งเสริมการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง /
Author
พรทิพย์ โคตรสมบัติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ239ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ : การส่งเสริมการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง /
Author
กุสุมา พรหมวิศาสตร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก732
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการปฏิบัติเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
จุรีรัตน์ รัตนปัญญา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R จ651
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อเข่าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
รัตนาวลี ภักดีสมัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร378
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน /
Author
อาภัตรา ผการัตน์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ632
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม /
Author
กาญจนา จันทะนุย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก425ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตของโรงพยาบาลเลย = The development of discharge planning for patients with nephrolithotomy in Loei Hospital /
Author
วไลลักษณ์ คำนุชิต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ว356
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ /
Author
มลิกา อื่นมัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม213 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในหมู่บ้านหันใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
จุฑารัตน์ ประเสริฐ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ631พ
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles