Search again

Found: 147  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่ 3 จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัญชลี มีไชยโย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ525
Location
Central Library

image
การกำกับควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตการศึกษา 9 /
Author
สถิตย์ ศรแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
L ส184
Location
Central Library

image
การคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
เตือนใจ ภูสระแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ต832ก 2556,WK ต832 2556
Location
Central Library
Medical Library

image
การคัดเลือกแบบทดสอบในชั่วต้นของประชากรถั่วพุ่มลูกผสม /
Author
สมพงษ์ ไกรพจน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส263
Location
Central Library

image
การคาดประมาณลักษณะการเจริญเติบโตและระดับผลผลิตของหอมแดงภายใต้แผนจัดการดินและน้ำที่กำหนดจากพารามิเตอร์ร่วมทางดิน พืช และสภาพอากาศ /
Author
สนั่น รัตนานุกูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ส199
Location
Central Library

image
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ /
Author
แสงดาว คงนาวัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส958
Location
Central Library

image
การจัดการใช้น้ำเพื่อการชลประทาน การศึกษาการใช้น้ำเพื่อการชลประทานจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์สำหรับโครงการชลประทานหนองหวาย /
Author
พงษ์ แมดสถาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC812 พ147
Location
Central Library

image
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 /
Author
ธนา จินดาวัฒนะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ231
Location
Central Library

image
การดัดแปลงแบบทดสอบความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ /
Author
ประวิทย์ สินสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป377ก
Location
Central Library

image
การตอบสนองของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-1 ต่อเชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์พื้นเมือง /
Author
วรรทณา ศรีเสาวคนธร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว272
Location
Central Library

image
การตอบสนองของถั่วลิสงสามพันธุ์ต่อการคลุกเชื้อไรโซเบียมสายพันธุ์ต่าง ๆ /
Author
อนุพงษ์ ชุติธาดา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ193
Location
Central Library

image
การตอบสนองของปอแก้วไทยในสภาพขาดน้ำในช่วงต้นของการเจริญเติบโต /
Author
ทักษิณา ศันสยะวิชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ท339
Location
Central Library

image
การนำพุทธวิธีในการสอนมาใช้สอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา /
Author
ถวิล อรัญเวศ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BJ ถ278
Location
Central Library

image
การนิเทศการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา = A supervision of Thai language teaching in Nakornrajsima primary schools /
Author
กฤษณะ กอปรสิริพัฒน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก281
Location
Central Library

image
การนิเทศโรงเรียนประถมศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
ทรงยศ ชัยมงคล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ท143
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles