Search again

Found: 3,252  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบเรขศิลป์และสื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับเคเคยูเรดิโอ /
Author
จุฑามาศ จันดาคูณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC จ628
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเสื่อแอนิเมชั่นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความกตัญญูสำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี กรณีศึกษาโรงเรียนปัญญา จ.กาฬสินธุ์ /
Author
วิษณุกร เฉลียวธรรม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ว768
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบแอนิเมชั่น 3 มิติเพื่อปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นำ /
Author
ตวงฉัตร นครังสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ต212 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบโกศจากเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับวิถีขีวิตยุคใหม่ /
Author
วิชาญ คำรพ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว547
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค : กรณีศึกษาร้านคาเฟ่เดอฟอเร็สท์ /
Author
พัชรพร พรศิริธิเวช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ516ค
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบโต๊ะทำงานรีไซเคิลจากกากอ้อยสำหรับโรงงสนน้ำตาลมิตรผล /
Author
ปิยะวัช วงษ์วีระนิมิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป621ต
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวสำหรับผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-35 ปีที่อาศัยในคอนโดมิเนียม /
Author
สรวงสุดา วาจาเที่ยง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส341 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะเฟอร์นิเจอร์ห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยจิตเวช : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมุกดาหาร /
Author
สิญาภรณ์ ทันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส718 2558
Location
Architecture Library

image
โครงงานออกแบบเรขศิลป์และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุนัข /
Author
ศศิญาภา สำราญรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ศ294 2558
Location
Architecture Library

image
โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง /
Author
เอมอร ศรีอริยานุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL อ911 2557
Location
Central Library

image
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ณัฐณิชา เจริญรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ณ329 2561,วพ1192
Location
Central Library
Education Library

image
โครงสร้างที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยนพาร์ทิชั่น-สเตเตอร์แบบ 3 เฟส สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันลมความเร็วต่ำ /
Author
วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว292 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
โครงสร้างผลึก สมบัติทางแม่เหล็กและแมกนีโตรีซิสแตนซ์ของสารประกอบ La1-x-y SrxAyMnO3 เมื่อ A คือBa,K, Na และ Gd /
Author
เสาวลักษณ์ แสงปลอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส945 2558
Location
Central Library

image
โปรแกรมจำลองการกระจายความร้อนภายในเตาอบแบบลมร้อน /
Author
วารี วรรณขาว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ว484
Location
Central Library
Engineering Library

image
โมดูลการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ SMIL บน CMS /
Author
วิมลวรรณ วงค์ศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว672
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles