Search again

Found: 351  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาค่ามาตรฐานธาตุอาหารในดินและใบยางพารา (Hevea brasiliensis) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการประยุกต์ใช้ /
Author
วาสิฐี แก้วจุลลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว492ก 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาชุดการทดลองเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ /
Author
พลากร เตือประโคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC พ455 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณที่เรียนร่วมในโรงเรียน/
Author
กฤษณา จันณรงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก282พ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS Approach) /
Author
ฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ฤ179 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหมากเม่า /
Author
เศรษฐิณี แสงอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ872 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ ทำนาย-อธิบาย-สังเกต (POE) /
Author
สาโรจน์ ทองนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส683 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาระบบกำจัดน้ำกระด้างโดยใช้เรซินชนิดแลกเปลี่ยนไอออนบวกที่เดินระบบในรูปเฟอร์ริก (Fe3+) /
Author
ณัฐพล ลิ้มอาภรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ /
Author
จีราวัฒน์ นางาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ541 2559
Location
Education Library

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปนัดดา ญวนกระโทก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป161ก 2559
Location
Education Library

image
การพัฒนาวัสดุดูดซับที่จำเพาะสำหรับฟลูออไรด์ ที่ประกอบด้วยอนุภาคนาโนของอลูมิเนียมออกไซด์ในวัสดุแลกเปลี่ยนไอออนชนิดบวก /
Author
ชาติชาย รังดิษฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช518ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไอโอเดตให้มีสภาพไวและความจำเพาะสูงโดยอาศัยการดูดกลืนแสงของมาลาไคท์กรีนด้วยเทคนิคสเปกโทเมทรีและหาปริมาณไอโอเดตในน้ำเกลือ และฟิล์มเสริมไอโอเดตในพริก /
Author
มงคล คนขยัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ม114 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื่อ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ด585 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี /
Author
กฤษณกร ต้นคำฮัก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก281พ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการรู้สื่อและสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์ /
Author
นันทิกานต์ ปักโคทานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q น427 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาออนโทโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย /
Author
รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ร146 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles