Search again

Found: 351  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เมตาฮิวริสติกส์สำหรับการจัดตารางการผลิตแบบขนานที่ไม่เกี่ยวข้องกัน : กรณีมีเวลาติดตั้งเครื่องจักรและข้อจำกัดเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของประเทศไทย /
Author
กานต์ มูลศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ก432 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ภัสติญา พงศ์อร่าม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ภ381 2559
Location
Central Library
Education Library

image
แบบจำลองการเคลื่อนที่ของแคดเมียมจากน้ำชะขยะในชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นแหล่งฝังกลบขยะคำบอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุวรรณภา ขานบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส869บ 2559
Location
Central Library

image
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เบนซินเพื่อประเมินนโยบายสนับสนุนการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วีรุตม์ ขุนภูมแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว856 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบจำลองความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลต์เมื่อใช้โมเดลโมเลกุลแบบแม่เหล็กร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะแบบชี้แนะแนวทาง /
Author
กีรติ ภูนาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก695 2559
Location
Central Library
Education Library

image
แบบจำลองประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (stal) เชื่อมต่อกับแบบจำลองมวนตัวห้ำ Cyrtorhinus lividipennis reuter /
Author
ภาคภูมิ พิชชานันท์สกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ภ414 2559
Location
Central Library

image
แหล่งอาหารต้นทุนต่ำสำหรับการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกผัก /
Author
อัจกลับ นนทโส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH อ495 2559
Location
Central Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือชนเผ่าทวีปแอฟริกาสำหรับเด็กอายุ 7-11 ปี /
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ว719ช 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบเสียดสีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้แบรนด์ NVI /
Author
วิทยา ศรีทองคง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ว582ส 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่น 2 มิติและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัทอั้นตั้นแอนิเมชั่นสตูดิโอ /
Author
จัตุมงคล สืบศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR จ237 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพและบทความสำหรับผู้หญิงผิวสีแทนภายใต้ชื่อทูแทน /
Author
กิตติมา มุเนืองรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ก674ห 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟภายใต้แบรนด์ "ซอฟตี้ครีม" /
Author
ธัญชนก กุลโรจนวรากร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ธ445 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุและเทคนิคจากภูมิปัญญาเครื่องเขินภายใต้แบรนด์ HATTAYA /
Author
หัทยา เที่ยวกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ห464 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการเสนอแนะชุดเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวสำหรับผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-35 ปีที่อาศัยในคอนโดมิเนียม /
Author
สรวงสุดา วาจาเที่ยง.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส341 2559
Location
Architecture Library

image
โครงสร้างที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยนพาร์ทิชั่น-สเตเตอร์แบบ 3 เฟส สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันลมความเร็วต่ำ /
Author
วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว292 2559
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles