Search again

Found: 294  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รีสอร์ทและสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ /
Author
นวพร บุณยเนตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น297ร
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทไร่องุ่นเขาใหญ่ /
Author
วรณัน สุวรรณไพศาสลสกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว194 2562
Location
Architecture Library

image
รูปแบบการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด บ้านเอื้ออาทร ศิลา จังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐวดี ทัศโนทัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ352ร 2559
Location
Central Library
Architecture Library

image
รูปแบบวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (พื้นที่แล้งซ้ำซาก) จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เสกศึก สำราญสุข.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส887 2559
Location
Architecture Library

image
ลองสเตย์รีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Author
วิลาศิณี ช่วยบำรุง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว721 2562
Location
Architecture Library

image
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของย่านตึกแถวเมืองเก่านครพนม /
Author
ธวัชชัย ศรีแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ธ395 2558
Location
Central Library
Architecture Library

image
ลักษณะรูปด้านหน้าอาคารที่มีผลต่อการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารตึกแถวในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ธีรเดช ช้างอินทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ623ล
Location
Central Library
Architecture Library

image
วัสดุพื้นและผลกระทบต่ออุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร /
Author
ประรินทร์ บุตรดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ป368
Location
Central Library
Architecture Library

image
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศรัทธา รัตนศรีทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ163 2558
Location
Architecture Library

image
ศีลบำบัด /
Author
ภานุวัฒน์ เจริญยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ภ447ล 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์กวดวิชาจังหวัดร้อยเอ็ด = Roi-et Tutoring Center /
Author
ณัฐพล บุญโสม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ342น
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าชุมชน จังหวัดมหาสารคาม = Mahasarakham Community Mall /
Author
สิรภพ ร่มศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส728 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
วรเมธ ศิริจินตนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว237 2558
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การค้าสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา = Dan Kwain Pottery Training Center /
Author
อภิสิตร์ สายเนตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ268ศ
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดน่าน /
Author
อภิญญา งามทองใบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ253น 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles