Search again

Found: 55  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนทำไร่อ้อย /
Author
ธีรศักดิ์ พาจันทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ654,WE ธ654
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของโรงครัววัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ศศธร น้อยอามาตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ286 2557,WA ศ286 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการลดคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรในสำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ปวีณา พันธุศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป496,WA ป496
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ปฐมา ไวยวุฒินันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป145
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
จารุณี บุญไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD จ322 2559,WA จ322 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การสั่งยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี: Interrupted time series /
Author
สุมิตรา สงครามศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ746
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลด้วยหน้าจอป้อนข้อมูล 2 แบบ /
Author
สงบ เสริมนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส137,WA ส137
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหลตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
จันจิรา ทิพวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ238 2558,WE จ238 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเตรียมและการทำส้มตำกับการปนเปื้อนจุลินทรีย์ : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่ง /
Author
ภัทรีญา ภูขามคม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ภ381 2557,WA ภ381 2558
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ความเข้มข้นและขนาดอนุภาคของเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศราวุฒิ แสงคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ศ168 2557,TD ศ168 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วรางคณา วรราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ว298,WA ว298
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ355 2558,QW อ355 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในห้องเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
นิสา เกษร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR น695,QW น695
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชนโนนสังและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
เทอดศักดิ์ ศรีอ่อน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ท668,QW ท668
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles