Search again

Found: 55  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากระบบถังหมักแบบสองขั้นตอนโดยใช้ปฏิกิริยาการดูดซับและการดูดซึมทางเคมี /
Author
กฤช ศรีบุญเรือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ก271,TD ก271
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ /
Author
จินต์จุฑา แสงเพชร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ477,WA จ477
Location
Central Library
Public Health Library

image
การบริโภคผักผลไม้และพืชผักพื้นบ้านของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในชนบท อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี /
Author
มนฑิญา กงลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ม144,WA ม144
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้นสารเมลามีนและสารตะกั่วของหน่อไม้นึ่งในถุงพลาสติก /
Author
อภิชิต กองเงิน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ252,WA อ252
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนด้านเคมีและชีวภาพของน้ำพริกและน้ำจิ้มที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
นัฏกร สุขเสริม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX น386 2557,WA น386 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนทางเคมีและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อมรรัตน์ วิลัยศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ286ก 2557,WA อ286ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตขนมจีน : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศสินี แสงสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ศ312,WA ศ312
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดลดพลังงานไฟฟ้า โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
มณฑิรา ศรีสงคราม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ม122ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยมาหมักทำปุ๋ย /
Author
อภินันท์ ปิตาระเต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ257 2558,WA อ257 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของ อสม. ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
นิรมล ศิริมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA น645 2560,TX น645 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วีระ ศิริวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว842,WA ว842
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
จิราพรรณ กลางคาร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ534,WE จ534
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนตำบลนาซอ อำเภอนราธิวาส จังหวัดสกลนคร /
Author
ศิรินุช ณ นครพนม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ461,WA ศ461
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา /
Author
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว298,WA ว298ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ: บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
กงพัฒน์ แกมนิล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก111ร,WT ก111ร
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles